Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ

Από την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση η φόρμα ειδικής καταχώρισης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, στην κατηγορία «Παραγωγή Αποβλήτων» του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, για τα έτη 2020 και 2021.

Η συμπλήρωση της φόρμας αφορά στις εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην πτηνοκτηνοτροφία, την υδατοκαλλιέργεια και την επεξεργασία – μεταποίηση τροφίμων και ποτών, με εξαίρεση την παραγωγή ζωοτροφών (οικονομικές δραστηριότητες 01, 03, 10 και 11 κατά κωδικό NACE αναθ.2), λήγει την 30η Απριλίου 2022 καιγίνεται επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από την συμπλήρωση των τεσσάρων πρώτων υποκατηγοριών της κατηγορίας «Παραγωγή Αποβλήτων».

Επισημαίνεται ότι στη φόρμα ειδικής καταχώρησης είναι αναρτημένες γενικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων.