ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΣΤΟΧΟΙ / ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Η αποστολή του ΣΕΒΕΚ, ως ανεξάρτητη εργοδοτική οργάνωση των επιχειρήσεων (βιομηχανιών ή βιοτεχνιών) που είναι οργανωμένες, λειτουργούν νόμιμα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα μας, συνίσταται στις εξής δράσεις :

 • Συλλογική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος προς το Κράτος αλλά και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παρεμβάσεις για την συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού και οικονομικούπεριβάλλοντος στη χώρα μας.
 • Προβολή και προώθηση των θέσεων μας προς τη ημερήσια διοίκηση αλλά και τους τριεθνείς Οργανισμούς.
 • Παροχή υπηρεσιών έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης για τις αλλαγές και ευκαιρίες στο διεθνές, Ευρωπαϊκοί και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.
 • Υποστήριξη, τεκμηρίωση προς τα μέλη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων τους κυρίως με τη ημερήσια διοίκηση.

Βασική επιδίωξη του ΣΕΒΕΚ είναι να :

 • Λειτουργεί προληπτικά και έγκαιρα.
 • Επιδιώκει τη συναίνεση.
 • Αγκαλιάζει όσο περισσοτέρους συνάδελφους σε όλη τη χώρα.
 • Έχει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς, τους προμηθευτές μας και το λιανεμπόριο.
 • διαμορφώνει τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις προς την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας τη γνώση και εμπειρία όλων των μελών μας.
 • Ενθαρρύνει τα μέλη του στην υιοθέτηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, στην ευαισθητοποίηση για θέματα προστασίας περιβάλλοντος κλπ.

Περάν της ενημέρωσης για κάθε τρέχον θέμα και της προσπάθειας επίλυσης καίριων κλαδικών μας προβλημάτων, ο ΣΕΒΕΚ συμμετέχει σαν βασικός φορέας στον διαρκή διάλογο με τις Κρατικές Αρχές (ΕΦΕΤ, ΥΠΑΠΕΝ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κλπ.) προωθώντας τεκμηριωμένες θέσεις και πολιτικές για την ανάπτυξη του τομέα και την πρόοδο των εμπλεκόμενων με τα προϊόντα μας διακινητών.

Τα τελευταία χρονιά ο ΣΕΒΕΚ έχει να επιδείξει σημαντικό έργο και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε ιδιαιτέρα σοβαρά για τον τομέα μας θέματα, όπως :

 • Ισοζύγια κρέατος.
 • Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας.
 • Νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων.
 • Νέα διατροφική επισήμανση.
 • Τροποποίηση άρθρων 88 – 91 ΚΤΠ.
 • Παρασκευαστήρια κρέατος σε παρακείμενους χώρους κρεοπωλείων.
 • Ιχνηλασιμότητα – Ανιχνευσιμότητα.
 • Πρόγραμμα Προβολής – Προώθησης προϊόντων του κλάδου.
 • Βακτήριο Salmonella spp σε παρασκευάσματα κρέατος.
 • Έλεγχοι προσδιορισμού του ποσοστού κρέατος (QUID).
 • Γερμανικό αίτημα επέκτασης χρήσης φωσφορικών σε προϊόντα γύρου.
 • Φάκελος αναγνώρισης για τον Γύρο και το Σουβλάκι.
 • Εκπόνηση Κλαδικού Κώδικα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.
 • Νόμος 4492/2017 «Διακίνηση και Εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.
 • Επίσπευση πληρωμής στα νωπά και ευπαθή προϊόντα.
 • Συμμετοχή σε κλαδικές Εκθέσεις – Ημερίδες – Εκδηλώσεις.
 • Επαφές με τον τύπο.
 • Κανόνες Σήμανσης Τροφίμων για Ισχυρισμούς διατροφής και υγείας.
 • Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.
 • Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%).
 • Σύσταση Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος.

O ΣEBΕΚ επιδιώκει τη σύγκλιση απόψεων και την υιοθέτηση συναινετικών λύσεων.

Προάγει το διάλογο, και όχι την αντιπαράθεση.