Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ http://www.sevek.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


1.1  O Σ.Ε.Β.Ε.Κ. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση του υποκειμένου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι η εταιρεία.

 

1.2 Σκοπός της επεξεργασίας είναι :

α) το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που ζήτησε υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής ή συμμετέχοντας σε πρόγραμμα κατάρτισης και σχετικών υπηρεσιών β) Ο Σ.Ε.Β.Ε.Κ. να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους οδηγούς υλοποίησης των προγραμμάτων και της υποβολής εντύπων και στοιχείων προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές αρχές, συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιούμενων από τον ΣΕΒΕΚ.

 

1.3. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ο Σ.Ε.Β.Ε.Κ., οι υπάλληλοί του και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε συμβαλλόμενου, όπως αίτηση για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης και σχετικές υπηρεσίες πιστοποίησης, ένταξη και συμμετοχή στην υλοποίηση προγράμματος.

1.4. O Σ.Ε.Β.Ε.Κ.  και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

1.5. O Σ.Ε.Β.Ε.Κ. και οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δεν γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση σε μια νομική υποχρέωση.

O Σ.Ε.Β.Ε.Κ. διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

 

1.6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.

1.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς τον Σ.Ε.Β.Ε.Κ. για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα.

Το αίτημα υποβάλλεται στη διεύθυνση: Ξενοφώντος 15α, Αθήνα, ΤΚ: 10557 ή στο e-mail: sevek@hol.gr  Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.

1.8. O Σ.Ε.Β.Ε.Κ. δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)], από τον Σ.Ε.Β.Ε.Κ.

Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο  συμβαλλόμενος να λάβει:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • Ταχυδρομικώς / Με εταιρεία ταχυμεταφορών
  • Τηλεφωνική κλήση
  • Γραπτό μήνυμα (SMS)

1.9. Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας  είτε καλώντας στο 2103253237, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Β.Ε.Κ.. Διευκρινίζεται ότι μόλις η ικανοποίηση του αιτήματος πραγματοποιηθεί το υποκείμενο θα ενημερωθεί και από τη στιγμή της ενημέρωσης θα έχουν ουσιαστικά γίνει οι αιτούμενες από το υποκείμενο των δεδομένων αλλαγές.

Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.

1.10. Αποδέκτες των δεδομένων είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες ο Σ.Ε.Β.Ε.Κ. έχει υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.λπ..

 

Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).