Νέα Τροποποίηση του Καν. 853/2004

Αλλαγή για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, με εφαρμογή την 28η Οκτωβρίου 2021, έρχεται στον Κανονισμό 853/2004.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1756

Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό καταναλωτή, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφάζονται στο αγρόκτημα».