Νέα εθνικά σήματα Agro

Έξι (6) νέα εθελοντικά, φιλοπεριβαλλοντικά, συστήματα πιστοποίησης εκπόνησε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

AGRO 2

Εθνικό σήμα πιστοποίησης για προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 2 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος γεωργικής παραγωγής, η οποία σήμερα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 2-1 & 2-2), την επεξεργασία και τη συσκευασία των προϊόντων (AGRO 2-3) και την εκκόκκιση του βάμβακος (AGRO 2-4). Με το νέο πρότυπο AGRO 2-5 επεκτείνονται οι προδιαγραφές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων μεταποίησης φυτικής προέλευσης (όπως το ελαιόλαδο, η κομπόστα, ο οίνος, τα ζυμαρικά κ.α.).

AGRO 8

Εθνικό σήμα πιστοποίησης για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 8 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένο χοιρινό κρέας το οποίο παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 8. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει προδιαγραφές για όλα τα στάδια παραγωγής του χοιρινού κρέατος από την εκτροφή των χοίρων, τον τεμαχισμό, την τυποποίηση, τη συσκευασία μέχρι και τη διάθεση του χοιρινού κρέατος στην αγορά.

AGRO 9

Εθνικό σήμα πιστοποίησης για την παραγωγή προϊόντων προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 9 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα προϊόντα, τα οποία παράγονται σε προστατευμένες περιοχές δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 9. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων (φυτικής, ζωικής προέλευσης, μεταποίησης) μέσα στις οριοθετημένες στη χώρα μας προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 200, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς κάθε περιοχής με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών και τη διάκρισή τους στην αγορά.

AGRO 10

Εθνικό σήμα πιστοποίησης για την παραγωγή τοπικών προϊόντων

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 10 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα, τα οποία παράγονται σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του προτύπου AGRO 10. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών προϊόντων της χώρας μας που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία. Τα τοπικά προϊόντα κυρίως από μικρές επιχειρήσεις και παραγωγούς, μικρότερης αναγνωρισιμότητας όπως πχ τα γλυκά του κουταλιού και προϊόντα με τοπικές παραδοσιακές συνταγές, θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Τουρισμό, την Εστίαση και τα Ξενοδοχεία και να λάβουν ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα και προβολή συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ξεχωριστής τοπικής ελληνικής κληρονομιάς.

AGRO 11

Εθνικό σήμα πιστοποίησης για την παραγωγή προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 11 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, τα οποία παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του προτύπου AGRO 11. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει απαιτήσεις για τη συνέχεια της αλυσίδας παραγωγής από τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής που ήδη πιστοποιούνται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε προϊόντα περαιτέρω επεξεργασίας/μεταποίησης (πχ αλλαντικά, παρασκευάσματα κρέατος).

AGRO 12

Εθνικό σήμα πιστοποίησης για την παραγωγή ψαριών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 12 για το πιστοποιημένο ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα με απαιτήσεις που περιγράφονται στο 1ο μέρος του προτύπου AGRO 12. Οι απαιτήσεις αυτές εστιάζονται στην ποιότητα των ιχθυοτροφών, στις συνθήκες εκτροφής των ψαριών, σε κανόνες για την αλίευση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την ιχνηλασιμότητα, την υγιεινή και ασφάλεια και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Εθνικό σήμα πιστοποίησης για την παραγωγή ψαριών λιμνοθάλασσας

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 12 για το πιστοποιημένο ψάρι λιμνοθάλασσας χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα με απαιτήσεις που περιγράφονται στο 2ο μέρος του προτύπου AGRO 12. Οι απαιτήσεις αυτές εστιάζονται σε κανόνες για την αλίευση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την ιχνηλασιμότητα, την υγιεινή και ασφάλεια και τη διατήρηση της ποιότητάς των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.