Αλλαγές στο κυρωτικό πλαίσιο στους τομείς του επισήμου ελέγχου μεταξύ των οποίων και των τροφίμων

Αφορά σε μη συμμορφώσεις που διαπιστώνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2021 και εφεξής
Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του Ν. 4235/2014

Σε εφαρμογή του Ν.4512/2018 για τον καθορισμό πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων τροποποιήθηκε το κυρωτικό πλαίσιο (άρθρα 3, 22 και 23 του Ν.4235/2014) στους τομείς του επισήμου ελέγχου μεταξύ των οποίων και των τροφίμων, με το άρθρο 29 του Ν.4801/2021. Η εφαρμογή αφορά σε μη συμμορφώσεις που διαπιστώνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2021 και εφεξής.

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 6254/28.06.2021 ενημερωτικό έγγραφο του ΕΦΕΤ, τα κύρια σημεία των αλλαγών έχουν ως εξής :

1) Οι μη συμμορφώσεις αποκτούν χαρακτήρα διαβάθμισης με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου και κατηγοριοποιούνται σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται το ενιαίο πλαίσιο συνδυασμού και αντιστοίχισης με τις σημερινές τεχνικές/εργαλεία άσκησης επισήμου ελέγχου όπως τα «Νέα Έντυπα Ελέγχου» (βλέπε σχετικά την με αριθμ. Πρωτ. 4057/21-4-2021 εγκύκλιο του ΕΦΕΤ).

2) Ο κίνδυνος που απορρέει από τις μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, δεν συνδέεται μονοσήμαντα με την δημόσια υγεία και την ασφάλεια του τροφίμου αλλά και με τις δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

3) Εισάγεται η δυνατότητα της παροχής έγγραφης καθοδήγησης και πληροφόρησης στις περιπτώσεις διαπίστωσης ασήμαντων μη συμμορφώσεων (που παραπέμπει σε ήσσονος σημασίας μη συμμορφώσεις), χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση με το μέτρο των έγγραφων συστάσεων ως προς την πορεία των μετέπειτα ενεργειών (π.χ. ορισμός επανελέγχου, κλπ.)

4) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σε έλεγχο μη συμμορφώσεις χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου (οι οποίες δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον ή δεν συνιστούν δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές) λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό μη συμμορφώσεων της επιχείρησης (εάν υπάρχει, οι προηγούμενοι 3 έλεγχοι) η αρμόδια αρχή διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης ανάλογα με τη μη συμμόρφωση που έχει διαπιστωθεί.

Η αλλαγή που επέρχεται με την τροποποίηση του άρθρου αφορά στις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις υψηλού κινδύνου όπου υπάρχει πλέον η απαίτηση της πλήρους συμμόρφωσης με τις συστάσεις στο στάδιο του πρώτου επανελέγχου διαφορετικά λαμβάνονται μέτρα συμμόρφωσης όπως προβλέπονται στην Νομοθεσία.

Για τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις χαμηλού και μεσαίου κινδύνου εξακολουθεί να ισχύει ότι εάν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει δίνεται εκ νέου εύλογο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται δεύτερος επανέλεγχος. Αν μετά και τον δεύτερο επανέλεγχο η επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις τότε λαμβάνονται μέτρα συμμόρφωσης όπως προβλέπονται στην Νομοθεσία.

5) Στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμορφώσεις υψηλού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, που αποτελούν ή θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή γενικότερα το δημόσιο συμφέρον ή συνιστούν δόλιες και παραπλανητικές πρακτικές ή αν η επιχείρηση είναι υπότροπη, λαμβάνει άμεσα μέτρα συμμόρφωσης, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23Α λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.

β) «Άρθρο 22 – Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων»

Εδώ έχουμε τυπική αναφορά λόγω της ανάγκης εναρμόνισης με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν. 4691/2020 (τροποποιήσεις των άρθρων 23 και 27 του Ν. 4235/2014) και αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Ν. 4235/2014 ως εξής: «Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης των άρθρων 3 έως και 21, μπορεί να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 ή και 23Α και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 27.»

γ) «Άρθρο 23 – Διοικητικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς των τροφίμων». 

Η αλλαγή που επέρχεται αφορά την προσθήκη της απόκτησης αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος στα υφιστάμενα κριτήρια επιμέτρησης (βαθμός επικινδυνότητας, πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων της επιχείρησης, το μέγεθος της επιχείρησης, η υποτροπή ως προς την ίδια μη συμμόρφωση στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών).

Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει ότι έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την τροποποίηση της ΚΥΑ 434/82574/25-06-2014 ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νέου κριτηρίου.