Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής β΄ κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής Β’ ΚΥΚΛΟΥ, για την πράξη με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», παρατείνεται μέχρι και στις 18.10.2020 και ώρα 23:59:59.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, Ξενοφώντος (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.) 15α, ΤΚ 10557, Αθήνα, φάκελο με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. ενότητα 5.2.2, της πρόσκλησης) ή να αποστείλουν με e-mail, σκαναρισμένα στη διεύθυνση: goikonomou@sevek.gr.

Ο φάκελος (έντυπος ή ηλεκτρονικός) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να έχει αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, έως και 5 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, δηλαδή έως και 23.10.2020.

Η μη εμπρόθεσμη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.