ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Β’ΚΥΚΛΟΣ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΝΕΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Β’ΚΥΚΛΟΣ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ «Σ.Ε.Β.Ε.Κ.», ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», με κωδικό ΟΠΣ 5002525, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την έναρξη της υποβολής αιτήσεων (Β’ ΚΥΚΛΟΣ), για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στο έργο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος».

Από την Τετάρτη 16.09.2020, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής τους, για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. στη διεύθυνση:

https://sevek.gr/portal/el/β-πρόσκληση-για-ωφελούμενους

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ωφελούμενοι που κατοικούν μόνιμα στις Περιφέρειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση 01/2020 του ΣΕΒΕΚ (παράγραφος 3.3)  .

Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση – δικαιολογητικά και κατοικούν μόνιμα σε Περιφέρειες εκτός των 8 Περιφερειών του σημείου 3.3 της Πρόσκλησης, θα απορρίπτονται.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν και περιλαμβάνουν πιστοποίηση, είναι:

Α/Α  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Στέλεχος τμήματος  υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
2 Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

 

3 Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – παραγωγής χαρμανιών Ειδικός βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων – Τεχνικός Παραγωγής χαρμανιών
4 Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας Ειδικός βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων – Τεχνικός Συσκευασίας
5 Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας κρέατος Εξωτερικός πωλητής

Τα προγράμματα κατάρτισης & πιστοποίησης θα υλοποιηθούν με τηλεκατάρτιση. Η διάρκεια της κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 90 ώρες (72 ώρες θεωρία και 18 ώρες cases studies).

Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα μικτό (σύνολο 450 € μικτά).

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη έως και την Τετάρτη 14.10.2020.

Αποστολή Δικαιολογητικών έως και 19.10.2020

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου: http://www.sevek.gr.