Ανακοίνωση προς Οικονομικούς Φορείς

Ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς ότι λόγω τεχνικού προβλήματος η διαδικασία ανοίγματος «Δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών», του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ: 5002525, δεν κατέστη δυνατή και ως εκ τούτου μετατίθεται για την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00.