Συμμετοχή ΣΕΒΕΚ στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 7

Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην Τεχνική Επιτροπή η οποία επεξεργάσθηκε το κείμενο προτύπου του ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT για τις προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων από ζώα εκτρεφόμενα με Μη Γενετικά Τροποποιημένες (ΜΓΤ) ζωοτροφές.

Η εν λόγω Τεχνική Επιτροπή συνεδρίασε 4 φορές (21/3/2011, 4/4/2011, 15/4/2011, 6/5/2011) και ολοκλήρωσε το σχέδιο του προτύπου AGRO 7 το οποίο υποβλήθηκε στο γραφείο της Υφυπουργού κυρίας Μιλ. Αποστολάκη. Εν συνεχεία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και εγκρίθηκε ως εθνικό πρότυπο.