Υπηρεσίες Μελών

Στα Μέλη του ΣΕΒΕΚ, μεταξύ άλλων, παρέχεται :

  • Τεκμηριωμένη και συνεχής ενημέρωση
  • Υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας τους
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ειδικού και κλαδικού ενδιαφέροντος
  • Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις

Αποδέκτες της έκδοσης είναι αποκλειστικά τα Μέλη του ΣΕΒΕΚ.

Αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση και περιλαμβάνει ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιαφέρουν άμεσα τις Επιχειρήσεις – Μέλη.

Εκδίδεται μία φορά το χρόνο με σκοπό να ενημερώσει τα Μέλη, και να τους χρησιμεύσει ως κείμενο αναφοράς γύρω από τις δραστηριότητες και το έργο του Συνδέσμου.

Παράλληλα, προορίζεται για χρήση από τρίτους ενδιαφερόμενους (δημοσιογράφους, ερευνητές, φοιτητές) και γενικότερα από τους συνομιλητές του ΣEBΕΚ, όταν χρειάζεται να ανατρέξουν στο έργο και την αποστολή του Συνδέσμου, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις συγκεκριμένες ενέργειές του για ειδικά θέματα.

Οι συναντήσεις αυτές αναγγέλλονται εγκαίρως και απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσεις – Μέλη, δίνοντάς τους την δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου επί σημαντικών θεμάτων, να πληροφορηθούν τις θέσεις και τις προβλέψεις του ΣΕΒΕΚ για τις τρέχουσες εξελίξεις, να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και να ζητήσουν παρεμβάσεις για θέματα που τα ενδιαφέρουν.

Πέρα από τα γενικού ενδιαφέροντος θέματα με τα οποία ασχολείται ο ΣΕΒΕΚ, εστιάζει τις προσπάθειές του και σε ειδικότερα προβλήματα, μεμονωμένα ή ομαδικά που αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις – Μέλη του.

Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα επιλύονται άμεσα από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, ενώ άλλα προωθούνται προς τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο την άμεση επίλυσή τους.

Τα Μέλη του Συνδέσμου, έχουν άμεση εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου.

Η Γραμματεία, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ, ή εξειδικευμένα στελέχη Μελών δίνουν άμεσα τη λύση σε κάθε ερώτημα που τίθεται.

Τα συμφέροντα των Επιχειρήσεων – Μελών διεκδικούνται μέσω :

  • Ανοιχτού δίαυλου επικοινωνίας με το Υπ.ΑΑΤ, το Γ.Χ.Κ. και τον ΕΦΕΤ.
  • Συμμετοχής σε επιτροπές των αρμόδιων με το τομέα Υπουργείων
  • Συνεργασίας με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς και Επιμελητήρια.
  • Παρεμβάσεων – γνωμοδοτήσεων σε νομοθετικές διατάξεις.