ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Newsletter

Πρωταρχικό στόχο του ΣΕΒΕΚ αποτελεί η διασφάλιση υψηλού επιπέδου επικοινωνίας με τα Μέλη του και η επίλυση προβλημάτων που αυτά αντιμετωπίζουν.

Έχοντας στην διάθεσή του εργαλεία, όπως το ενημερωτικό Newsletter το οποίο καθιέρωσε στην προσπάθειά του να ενεργοποιήσει και να δραστηριοποιήσει, κατά το δυνατόν, όλα τα Μέλη του για τα κοινού ενδιαφέροντα θέματα, ο ΣΕΒΕΚ κατάφερε να διασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων των Μελών του, αλλά και την πληροφόρησή τους σε θέματα που τα αφορούν.

Ανοικτές συναντήσεις Μελών/Ημερίδες/Εκδηλώσεις

Για την ενημέρωση των Μελών διοργανώνονται ανοικτές συναντήσεις / ημερίδες, για επίκαιρα θέματα.

Οι συναντήσεις αυτές αναγγέλλονται εγκαίρως, αφορούν όλες τις επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΒΕΚ και εφόσον κριθεί απαραίτητο, καλούνται και μη Μέλη του Συνδέσμου.

Ενέργειες σε ειδικά θέματα μελών

Ο ΣΕΒΕΚ, πέρα από τα γενικού ενδιαφέροντος θέματα με τα οποία ασχολείται προς το συμφέρον των μελών του, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό, καθημερινά τα μέλη του σε κάθε έκτακτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, όπως πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα ή πρακτικές συμβουλές.

Ορισμένα από αυτά τα θέματα επιλύονται άμεσα από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, ενώ άλλα προωθούνται προς τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, καταθέτοντας προτάσεις με στόχο την άμεση επίλυσή τους.

Σε κάθε περίπτωση, λειτουργεί συμβουλευτικά ως προς τα Μέλη του, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χειρίζονται όλα τα θέματα, αλλά και μεσολαβητικά, στα σημεία που η νομοθεσία χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση ή δημιουργεί παρερμηνείες.