Τον δρόμο προς Βρυξέλλες παίρνει ο φάκελος «Γύρος ΕΠΙΠ», μετά την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην Ελλάδα

Στο επόμενο στάδιο, της διεθνής δοκιμασίας ενστάσεων, περνάει ο φάκελος «Γύρος ΕΠΙΠ» μετά την ομόφωνη απόρριψη από την αρμόδια Επιτροπή, ως απαράδεκτες και αβάσιμες, των ενστάσεων που είχαν υποβάλει κατά του φακέλου η ΕΔΟΚ και η Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος,

Η απορριπτική απόφαση της Επιτροπής επιτρέπει στην υπόθεση του Γύρου ΕΠΙΠ να προχωρήσει στην επόμενη πιο δύσκολη φάση, κατά την οποία το ΥΠΑΑΤ αποστέλλει το αίτημα αναγνώρισης στις Βρυξέλλες, και αρχίζει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από κράτη, επιχειρήσεις ή και φορείς σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, κατά των αιτήσεων καταχώρισης, κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχει επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.