Σε διαβούλευση ο φάκελος αναγνώρισης του ΕΠΙΠ «ΓΥΡΟΣ» – Ενστάσεις μέχρι 22 Μαρτίου 2019

Σε διαβούλευση μέχρι και την 22α Μαρτίου 2019, η αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ), που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ –  στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην ελληνική επικράτεια έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της αίτησης καταχώρισης.