Ακύρωση της νέας Υγειονομικής Διάταξης

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ – μετά από την μελέτη της πρόσφατης Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829-23.6.2017 για τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων /ποτών και άλλες διατάξεις, η οποία τίθεται σε ισχύ από 9/7/2017, λαμβάνοντας υπόψη του ότι :

α) η Υγειονομική Διάταξη δημιουργεί ένα κλίμα σύγχυσης, αντιθέσεων, επικαλύψεων σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας,

β) ο έλεγχος στον τομέα του κρέατος απαιτεί συγκεκριμένο επιστημονικό υπόβαθρο, ξεκάθαρη νομοθεσία και διαρκώς εναρμονισμένη με την αντίστοιχη Ενωσιακή,

γ) τόσο από πλευράς Εθνικής, όσο και από πλευράς Ενωσιακής νομοθεσίας τα θέματα λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και της οργάνωσης των σχετικών με αυτές ελέγχων ρυθμίζονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ,

δ) οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και του ΕΦΕΤ συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα της Commission, παρακολουθούν την πορεία και εφαρμογή όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων και την εφαρμογή των Κανονισμών, εκδίδουν οδηγίες ελέγχων, εκπαιδεύουν, εποπτεύουν κλπ,

ε) το εθνικό μας δίκαιο έχει πρόσφατα επιβεβαιώσει ως μοναδική, την αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ για θέματα αδειοδοτήσεων και  ελέγχων των επιχειρήσεων τροφίμων,

στ) ο τομέα μας θεωρεί επιβεβλημένη την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος ελέγχων και δεν είναι δυνατόν κάθε Υπουργείο  να εμπλέκεται στην διαδικασία παράλληλων ελέγχων οι οποίοι επί πολλές ημέρες παραλύουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων,

Ζήτησε με υπόμνημά του από τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, να επανεξετάσει  το θέμα και να προβεί στην ακύρωση της επίμαχης απόφασης, φροντίζοντας παράλληλα σε διυπουργικό και κυβερνητικό επίπεδο για την ενιαία και απλοποιημένη ελεγκτική διαδικασία προς εξυπηρέτηση και της επιχειρηματικότητας  και της ανάπτυξης της χειμαζόμενης εγχώριας βιομηχανίας μας.