Εφαλτήριο για την ανάπτυξη του τομέα, η συγκρότηση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την αναγκαιότητα σύστασης Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) επαναφέρει, επτά χρόνια μετά τις αρχικές συζητήσεις, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, προκειμένου να ενισχυθεί ο καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τομέα, για τη στήριξη της εγχώριας ζωικής παραγωγής και των προϊόντων τους.

Ο ΣΕΒΕΚ πιστεύει ότι η Διεπαγγελματική Οργάνωση πρέπει να αποτελέσει το βασικό συνομιλητή της πολιτείας για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων, σε όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας και στα προϊόντα κρέατος, καθώς και στη θεσμική στήριξή τους στην αγορά.

Με τη συνεργασία όλων των επαγγελματικών φορέων της παραγωγής, εμπορίας, μεταποίησης, διάθεσης κρέατος και των προϊόντων ζωικής προέλευσης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι και τη διάθεσή τους.

Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και των προϊόντων της απαιτούν πλέον μία διαφορετική προσέγγιση, μία πιο σύγχρονη αντίληψη, μακριά από συντεχνιακές λογικές και πρακτικές του παρελθόντος. Η μόνη λύση είναι η διεπαγγελματική συναίνεση, η συνεργασία και η από κοινού διαμόρφωση πολιτικών ικανών να αντιμετωπίσουν την πίεση και τον ανταγωνισμό που δέχονται τα προϊόντα μας από τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες και από την παγκοσμιοποίηση των αγορών.

Επιδίωξη της υπό ίδρυση ΕΔΟΚ είναι η επίτευξη αποτελεσματικότερης σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, μέσω:

α)της ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων κρέατος, αφού θα λαμβάνονται υπόψη στο επίπεδο παραγωγής οι μεταβολές που επιφέρει η εξέλιξη της κατανάλωσης και των τεχνικών μεταποίησης

β)της δημιουργίας ενός στενότερου δεσμού μεταξύ των σταδίων παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης του κρέατος και των προϊόντων του

γ)της διευκόλυνσης της προβολής των προϊόντων και της διάθεσής τους μέσα από τη διεπαγγελματική συνεργασία.

Με βάση τους παραπάνω στόχους και  επιδιώξεις, ο ΣΕΒΕΚ απευθύνει πρόταση – πρόσκληση προς όλους τους συλλογικούς φορείς, επαγγελματικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα, να συμμετέχουν στις συζητήσεις και επαφές με στόχο την συγκρότηση μίας εθνικής εμβέλειας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος.

Αρμόδιος για την εν λόγω ενημέρωση εκ μέρους του ΣΕΒΕΚ είναι ο εντεταλμένος σύμβουλός του κ. Γεώργιος Οικονόμου (τηλ.2103253237, fax 2103254460, e-mail sevek@hol.gr)

Οκτώβριος 2008

Read the PDF