Καταστατικό

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
------------------------

ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ον

1. Το Σωματείον θα φέρει την επωνυμίαν «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε/\ΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ>> με τον διακριτικό τίτλο Σ.Ε.Β.Ε.Κ.
Για τις διεθνείς του σχέσεις και συναλλαγές η επωνυμία του είναι Αγγλικά "ASSOCIATION OF GREEK ΜΕΑΤ PROCESSING INDUSTRIES - «S.E.V.E.K.».
2. Ως έδρα του Σωuατείου ορίζεται η πόλις των Αθηνών.
3. Το Σωματείον δύναται να ιδρύη Γραφεία και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρον 2ον

1. Σκοποί του Σωματείoυ είναι:

α) Η δια κοινής προσπαθείας, συνεργασίας και δια πνεύματος αλληλεγγύης, προβολή και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού, η συνεχής και παντοειδής τεχνική και ποιοτική βελτίωσις της παραγωγής των ειδών αλλαντοποιίας, και των εκ της επεξεργασίας κρέατoς προερχομένων τοιούτων, η εν γένει εξύψωσις της βιοτεχνίας και βιομηχανίας της αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος εν γένει, ως κλάδου βιοτικών αγαθών και η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς το είδος τούτο της τροφής.

β) Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου μεταξύ τούτων, του εμπορικού κόσμου και των Κρατικών Αρχών.

γ) Η εξύψωσις και ενίσχυσις της αποστολής των Βιομηχάνων και Βιοτεχνών επεξεργασίας κρέατος.

δ) Η ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυσις των μελών.

ε) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των αφορώντων εις τα μέλη του Σωματείου οικονομικών, ηθικών, επαγγελματικών και κoινωνικών θεμάτων και προβλημάτων.

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣKOΠΩΝ

Άρθρον 3ον

1. Το Σωματείον επιδιώκει την πραγματοποίησιν των σκoπών του δια παντός νομίμου και θεμιτού μέσου, ιδία δε:

α. Δι’ οργανώσεως Γραφείων και Λέσχης προς διευκόλυσιν της επικοινωνίας των μελών.

β. Δι’ ομιλιών και διαλέξεων επιμoρφωτικoύ και ενημερωτικού περιεχομένου.

γ. Δια της λειτουργίας σεμιναρίων προς επιμόρφωσιν στελεχών επιχειρήσεων αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος.

δ. Δια της ιδρύσεως Σχολών προς εκπαίδευσιν ή επιμόρφωσιν προσωπικού επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος.

ε. Δι’ εκδόσεως περιοδικού εντύπου.

στ. Δια της οργανώσεως ψυχαγωγικών εν γένει εκδηλώσεων.

ζ. Δια της απονομής υποτροφιών και επάθλων εις Ελληνόπαιδας διακρινόμενoυς εις τας σπουδάς των.

η. Δια της, διαπαραστάστεων και ενεργειών των εντεταλμένων οργάνων του Σωματείου, διεκδικήσεως και προβολής των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής.

θ. Δια της εκπροσωπήσεως των μελών του Σωματείου, κατά την σύναψιν Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή την λήψιν αποφάσεων Διαιτητικών Δικαστηρίων ή την επίλυσιν διαφορών μεταξύ τούτων και των εις τας επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος ή εις συναφείς τοιαύτας εργαζομένων.

ι. Δια της συμμετοχής εις Εθνικάς ή Διεθνείς Επιτροπάς, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις εν γένει σχετιζομένας προς τους υπό του Σωματείου επιδιωκομένους σκοπούς.

ια. Δια της με τα των Δημοσίων Αρχών και Οργανώσεων των εργαζομένων αρμονικής συνεργασίας, σκοπούσης εις την προαγωγήν της εθνικής, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

ιβ. Δια της συνεργασίας μετ’ ευρυτέρων Ενώσεων ημεδαπών η αλλοδαπών, σκοπουσών εις την πραγματοποίησιν των δια του παρόντος επιδιωκομένων σκοπών.

ιγ. Δια της προμηθείας (εισαγωγής κλπ.) μερίμνη του πρώτων υλών πάσης φύσεως δια τας ανάγκας των μελών του.

2. Οιοσδήποτε άμεσος η έμμεσος σκοπός του Σωματείου έχων πολιτικά κίνητρα η τοιαύτα επιδιώκονται την συνεργασίαν μεθ’ ετέρας Ενώσεως προσώπων επιδιωκούσης πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύεται.

ΜΕΛΗ
Άρθρον 4ον

1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται εις:

α. Τακτικά: Τοιαύτα είναι αι υφ’ οιανδήποτε μορφήν νομίμως λειτουργούσαι εν Ελλάδι επιχειρήσεις αλλαντoπoιίας και επεξεργασίας κρέατoς. Εις το Σωματείον εκπροσωπούνται υπό του εκάστοτε νομίμου εκπροσώπου της επιχειρήσεως ή ετέρου υπ' αυτής εξουσιοδοτουμένου επί τούτω προσώπου. Παραλλήλως μέλη δύνανται να είναι και πάντες οι μέτοχοι, μεριδιoύχoι, εταίροι των ως άνω εταιριών, οιασδήποτε νομικής μορφής και προσωπικότητος.

β. Επίτιμα: Τοιαύτα είναι τα παράσxoντα εξαιρετικάς υπηρεσίας προς το Σωματείον, την Πολιτείαν και την Κοινωνίαν εν’ γένει.

2. Τα μέλη του Σωματείου δέον να έχουν ικανότητα προς δικαιοπραξίαν.
Εκ των περιωρισμένως ικανών δύναται να είναι μέλη οι άνω των 18 ετών ανήλικοι, εφ’ όσον δεν υφίσταται αντίρρησις του πατρός, επιτρόπου η κηδεμόνος των, δηλουμένη εγγράφως προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Οι εκ τούτων αποκτώντες την ιδιότητα του εμπόρου, κατά την εμπορικήν νομοθεσίαν, εγγράφονται εις το Σωματείον ακωλύτως.

3. Δεν δύναται να είναι μέλος του Σωματείου ο στερηθείς του δικαιώματος της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισμού ή Ενώσεως προσώπων, ο πτωχεύσας και μη αποκατασταθείς, ως και ο αποφάσει Αρχής στερηθείς της εμπορικής του ικανότητος.

4. Η ιδιότης μέλους είναι προσωποπαγής, αποκτάται δε από και δια της εγγραφής εις τα μητρώα του Σωματείου.

5. Πάσα εγγραφή απoφασίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, τη αιτήσει του ενδιαφερομένου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΜΕΛΩΝ
Άρθρον 5ον

1. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
α. Να μετέχουν ισοτίμως των Γενικών Συνελεύσεων, υπό την προϋπόθεσιν ότι έχουν εκπληρώσει τας προς το Σωματείον οικονομικάς υποχρεώσεις των. Η τακτοποίησης δύναται να γίνεται και την ημέραν συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β. Να εκφράζουν τας απόψεις των μετά ή άνευ ψήφου.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ. Να εκλέγωνται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου, μετέχοντα των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε. Να απολαύουν των εκ του σκοπού του Σωματείου απορρεόντων ωφελημάτων, ως και παντός δικαιώματος απορρέοντος εκ της ιδιότητός των ως μελών.

στ. Να αποχωρούν του Σωματείου ελευθέρως. Η αποχώρησις γνωστoπoιείται τρείς τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, ότε και πραγματοποιείται η διαγραφή εκ του μητρώου των μελών. Μέλη αποχωρούντα η διαγραφόμενα εκπίπτουν αυτοδικαίως από παντός δικαιώματός των προς το Σωματείον, ενώ ευθύνoνται δια τας μέχρι της αποχωρήσεώς των η διαγραφής των υποχρεώσεις έναντι της Ενώσεως.

2. Μέλη αποχωρούντα του Σωματείου δύναται να επανεγγραφούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρον 6ον

1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:

α. Να συντελούν εις την εκπλήρωσιν των σκοπών του Σωματείου.

β. Να παρίστανται κατά τας συνεδριάσεις αυτού.

γ. Να συμμετέχουν εις τας εν γένει ενέργειας του Σωματείου και τας υπό τούτου οργανουμένας εκδηλώσεις.

δ. Να καταβάλλουν το δια την εγγραφήν των καθοριζόμενον δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου χρηματικόν ποσόν. Τα εκ των διαγραφομένων μελών επανεγγραφόμενα, προ της παρελεύσεως έτους, δεν υποχρεούνται εις την καταβολήν τούτου.

ε. Να καταβάλλουν, ανά τρίμηνον, την υπέρ του Σωματείου χρηματικήν συνδρομήν, ως και τυχόν εκτάκτους εισφοράς. Τα επίτιμα μέλη εις ουδεμίαν οικονομικήν επιβάρυνσιν υποβάλλονται.

στ. Να επιδεικνύουν προς άλληλα συναδελφικήν συμπεριφοράν.

ζ. Να συμμορφούνται προς την περί Σωματείων ισχύουσαν εκάστοτε νομοθεσίαν, τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τας αρχάς της ΕΝΩΣΕΩΣ εν γένει και τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνελεύσεως των μελών.

2. Πάσα παράβασις των διατάξεων της περί Σωματείων νομοθεσίας ή των δια του παρόντος καταστατικoύ διαγραφομένων αρχών της Eνώσεως επισύρει τον πειθαρχικόν έλεγχον των υπευθύνων.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρον 7ον

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εν εξαιρετική περιπτώσει, κατά την κρίσιν τούτου, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών και συνίσταται:

α. Εις την έγγραφον επίπληξιν.

β. Εις την προσωρινήν αποβολήν εκ του Σωματείου δια xρoνικόν διαστημα μέχρις ενός έτους.

γ. Εις την οριστικήν διαγραφήν.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται εάν μετά του υπό κρίσιν προσώπου:

α. Συνδέεται δια συγγενείας μέχρι τετάρτου βαθμού ή

β. Έχει έxθραν ή ιδιαιτέραν φιλίαν ή

γ. Έχει ζητηθεί υπό τούτου και συνήνεσεν το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατ’ εντολήν της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

4. Κατά αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιβoλής πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο μηνών προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Αι αφορώσαι εις την άσκησιν πειθαρxικoύ ελέγχου αποφάσεις λαμβάνονται : δια μυστικής ψηφοφορίας.

6. Άπασαι αι περί επιβολής πειθαρχικής ποινής αποφάσεις είναι προσβλητέαι ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων, αι συναφείς αποφάσεις των οποίων είναι υποχρεωτικαί δια το Σωματείον.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρον 8ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, δια σπουδαίον λόγον, εκ των εν τω παρόντι Καταστατικό και τη σχετική περί Σωματείων Noμoθεσία αναφερομένων, δύναται να αποφασίσει την διαγραφή μέλους εκ του Σωματείου.

2. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται Ιδία:

α. Εαν επί έν έτος δεν εκπληρώσει τας οικονομικάς αυτού υποχρεώσεις προς το Σωματείον.

β. Εαν διαλυθεί η επιχείρησις - μέλος ή παύση τας εργασίας αυτής ή κηρυχθεί εις κατάστασιν πτωχεύσεως ή παύση να έχει την ιδιότητα μέλους ή εταίρου ή μεριδούχου αυτής ή καταδικασθεί
τελεσιδικως επί κακουργήματι ή βαρεί πλημμελήματι.

3. Κατά αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής μέλους χωρεί προσφυγή, εντός δύο μηνών, ενώπιον, του Δικαστηρίου.

4. Μέλος διαγραφόμενον επανεγγράφεται μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνον εφ’ όσον εξέλιπαν οι λόγοι διαγραφής του.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρον 9ον

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:

α. Αι τακτικαί ετήσιαι συνδρομαί των μελών μετά του δικαιώματος εγγραφής τούτων.

β. Αι έκτακτοι εισφοραί των μελών.

γ. Τα εκ της περιουσίας του Σωματείου προερχόμενα εισοδήματα.

δ. Αι προς το Σωματείον δωρεαί κληρονομίαι, κληροδοσίαι. Αύται γίνονται δεκταί, κατόπιν απογραφής, τη αποφάσει των πέντε εβδόμων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, εν διαφωνία τούτων, τη αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως.

Σημείωσις: Το ύψος των υπό στοιχεία (α) και (β) ποσών καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Εαν η περιπτώσει το ύψος της εκτάκτου εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τετραπλάσιον της ετησίας συνδρoμής, εντός του αυτού έτους, την σχετικήν απόφασιν λαμβάνει η Γενική Συνέλευσις.

ΟIKONOMIKH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
Άρθρον 10ον

1. Η διαχείρησις των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται επί τη βάσει προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, συντασσομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινoμένoυ υπ' της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, ισχύοντος από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου
έτους.

2. Μέχρι, της εγκρίσεως του προϋπολογισμού του νέου έτους, αι εισπράξεις και πληρωμαί δύναται να ενεργώνται επί τη βάσει του προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους.

3. Ο ισολογισμός και απολογισμός εκάστου έτους, ως και η έκθεσις της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικώς προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους.

4. Οι πόροι εισπράττονται, εκδιδομένου, δι’ εκάστην περίπτωσιν, διπλοτύπου γραμματίου εισπράξεως, εσφραγισμένου δια της σφραγίδας του Σωματείου και υπογραφομένου υπό του Ταμίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκ των πόρων κρατείται εις το ταμείο του Σωματείου χρηματικόν ποσόν μέχρι πέντε χιλιάδων δραχμών, το δε υπόλoιπoν κατατίθεται εις Τράπεζαν.

6. Ανάληψις χρημάτων εκ της Τραπέζης ενεργείται δι’ επιταγής υπογραφομένης υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμίου.

7. Αι πληρωμαί του Σωματείου ενεργούνται δι' ενταλμάτων πληρωμής υπογραφομένων υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Γραμματέως και του Ταμίου.

8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρος εφόσον περί αυτής ελήφθη ειδική απόφασις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μεν προκειμένου περί ποσού μικροτέρου των εκατό χιλιάδων δραχμών, υπό της Γενικής Συνελεύσεως δε προκειμένου περί μεγαλυτέρου τοιούτου. Εις όλως εκτάκτους περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιηθεί δαπάνη μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων δραχμών, αποφάσει του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέως και του Ταμίου και να ζητηθεί εκ των υστέρων η σχετική έγκρισις.

9. Δαπάνη προβλεπομένη υπό του προϋπολογισμού αποφασίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Άρθρον 11ον

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανον του Σωματείoυ. Δι’ αυτού εκδηλούται η βούλησις των μελών.

2. Απαρτίζεται εκ του Προέδρου και του Γραμματέως, οίτινες εκλέγονται προ της ενάρξεως των εργασιών της Συνελεύσεως, υπό των παρόντων μελών αυτής, ως και των μελών του Σωματείου.

3. Η Γενική Συνέλευσις συνέρxεται τακτικώς μεν άπαξ του έτους, εντός του πρώτου τριμήνου τούτου, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

4. Την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να ζητήσουν και τα μέλη του Σωματείου δι’ εγγράφου αιτήσεως του ενός πέμπτου τούτων τουλάχιστον, ως επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή εις περίπτωσιν διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτησις περί συγκλήσεως, απευθυνομένη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, δέον να αναφέρη τα συζητηττέα θέματα. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ταύτας το Διοικητικόν Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν εντός είκοσιν ημερών. Εν αρνήσει ή αδρανεία τούτου, την σύγκλησιν αποφασΙζει το Δικαστήριον.

5. Τα μέλη καλούνται εις την Γενικήν Συνέλευσιν είτε δι΄ ατομικών προσκλήσεων, υπογραφομένων υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε δια δημοσιεύσεως της σχετικής προσκλήσεως εις δύο το πολύ πρωινάς εφημερίδας των Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ευρείας κυκλοφορίας, είκοσιν ημέρας τουλάχιστον ενωρίτερον.

6. Εις την πρόσκλησιν γίνεται μνεία των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, ως επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν συζητούνται αποκλειστικώς θέματα αναφερόμενα εις την πρόσκληση. Ταύτα ορίζονται αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν, είτε εφ’ όσον πρoταθoύν υπό του ενός πέμπτου τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και δη δέκα ημέρας προ της συζητήσεως, ότε δια νέας προσκλήσεως γνωστοποιούνται εις τα μέλη προ εξ τουλάχιστον ημερών. Απόφασις δύναται να ληφθεί και άνευ συνελεύσεως των μελών, εαν πάντα τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσίν των επί τινός προτάσεως.

8. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών δύναται να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εαν ελήφθησαν κατά παράβασιν των διατάξεων της περί Σωματείων νομοθεσίας ή του παρόντος Καταστατικού.
Το Δικαστήριον, αιτήσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους ή του Εισαγγελέως, δύναται να αναστείλει την εκτέλεσιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως προσβαλλομένης ως ακύρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Άρθρον 12ον

1. Τα μέλη του Σωματείου, προσερχόμενα αυτoπρoσώπως εις την Γενικήν Συνέλευσιν, υπογράφουν εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται εις την Γενικήν Συνέλευσιν υπ’ αντιπροσώπου των, οι οποίοι, κατά την προσέλευσίν των, δέον να είναι εφωδιασμένοι διά σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου, το oπoίoν καταθέτουν εις την Γραμματείαν του Σωματείου.

2. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία εαν παρίσταται κατ’ αυτήν το εν τρίτον τουλάχιστον των τακτικών μελών. Εαν κατά την πρώτην Συνέλευσιν δεν ήθελεν σχηματισθή απαρτία, συγκαλείται νέα, επαναληπτική τοιαύτη, με τα αυτά απολύτως θέματα, μετά πάροδον επτά τουλάχιστον ημερών από της πρώτης. Η Συνέλευσις αύτη ευρίσκεται εν απαρτία εαν παρίσταται το εν τέταρτον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εαν κατά την τρίτην ταύτην Συνέλευσιν δεν ήθελεν σχηματισθή απαρτία, συγκαλείτε νέα Συνέλευσις, μετά παρέλευσιν επτά ημερών τουλάχιστον, η οποία ευρίσκεται εν απαρτία εαν παρίστανται κατ’ αυτήν τουλάχιστον, δέκα τακτικά μέλη του Σωματείου.

3. Αι αποφάσεις λαμβάνονται, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εις το παρόν Καταστατικόν, δια πλειοψηφίας του ημίσεως πλέον ενός του αριθμού των παρόντων τακτικών μελών, δια φανεράς πλειοψηφίας και ουδέποτε δια βοής, υπερισχυούσης, εν ισοψηφία, της ψήφου του Προέδρου της Συνελεύσεως.

4. Αι απoφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών αι αναφερόμεναι εις αρχαιρεσίας, εις εκλογήν οργάνων του Σωματείου εις θέματα εμπιστοσύνης ή εις προσωπικά τοιαύτα, εις έγκρισιν λογοδοσίας, εις αλλαγήν επωνυμίας, εις τροποποίησιν του, Καταστατικού είναι έγκυροι εφ' όσον λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

5. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνον τα έχοντα δικαίωμα ψήφου τακτικά μέλη, κατ' εξαίρεσιν δε εις του πρoσωπικού των Γραφείων του Σωματείου.

6. Ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου παρίσταται κατά τας συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

7. Θεωρούνται άκυροι αι αποφάσεις αι οποίαι λαμβάνονται κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Καταστατικoύ.

8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως, υπογραφόμενα υπό του Γραμματέως και του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, παραδίδονται περαιτέρω εις τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου προς φύλαξιν.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Άρθρον 13ον

1. Η Γενική Συνέλευσις συνεδριάζουσα συζητεί τα ενώπιον αυτής φερόμενα προς συζήτησιν θέματα.

2. Θέματα απορριπτόμενα υπό της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να επανασυζητηθούν.

3. Η Γενική Συνέλευσις έχει γενικήν αρμοδιότητα.

4. Θέματα συζητητέα αποκλειστικώς εις την Γενικήν Συνέλευσιν είναι:

α. Η έγκρισις του οικονομικού προϋπολογισμού, ισoλoγισμoύ, απολογισμού του Σωματείου, μετά προηγουμένη εξέτασιν της υποβαλλομένης υπό τής Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικής εκθέσεως.

β. Ο απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μεθ’ εκάστην λήξιν του έτους.

γ. Η έγκρισις δαπάνης ποσού μεγαλυτέρου των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών.

δ. Ο καθορισμός του ύψους της ημερησίας αποζημιώσεως, δι’ ημεραργίας και των εξόδων παραστάσεως των μελών της Διοικήσεως.

ε. Η εξ επαχθούς αιτίας κτήσις κινητών ή ακινήτων ύψους άνω των τριακοσίων χιλιάδων δραχμών.

στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών υπό τρόπον.

ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

θ. Η εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, οσάκις διενεργούνται εκλογαί.

ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Διοικήσεως.

ια. Η παύσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής ένεκα σπουδαίου λόγου ή βαρείας παραβάσεως καθηκόντων ή ανικανότητας.

ιβ. Αι προσφυγαί κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιγ. Η άσκησις πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ιε. Η ίδρυσις Σχολής.

ιστ. Η απόφασις περί προσχωρήσεως εις Ενώσεις ευρυτέρας εκτάσεως ημεδεπάς η αλλοδαπάς.

ιζ. Η τροποποίησις του Καταστατικού του Σωματείου.

ιη. Η έγκρισις Εσωτερικών Κανoνισμών.

ιθ. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

κ. Η διάλυσις του Σωματείου.

5. Προκειuένου περί των υπό στοιχεία (Ιζ), (ιη), (ιθ) και (κ) περιπτώσεων του παρόντος άρθρoυ, προς λήψιν αποφάσεως απαιτείται η συμμετοχή εις την ψηφοφορία του ημίσεως πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων τούτων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Άρθρον 14ον

1. Το Σωματείον διοικείται υπο επταμελούς Διοικητικoύ Συμβουλίου, απαρτιζομένου εξ ενός Προέδρου, ενός Αντιπρόεδρου, ενός Γενικού Γραμματέως, ενός Ταμίου και τριών Συμβούλων, οίτινες, άμισθοι πάντες, εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείoυ, μεταξύ των τακτικών μελών, μετά δυο αναπληρωτών των.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριετής. Οι αναπληρωταί, κενουμένης θέσεως εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, αναδεικνύονται Σύμβουλοι κατά την σειράν της εκλογής των και συνεχίζουν την θητείαν του όν ανεπλήρωσαν, χωρίς απαραιτήτως να λαμβάνουν και το όπερ είχεν ούτος αξίωμα εν τω Διοικητικό Συμβουλίω, δια την ανάθεσιν του oπoίoυ αποφασΙζει τούτο εκ νέου.

3. Η ιδιότης του Πρoέδρoυ - Aντιπρoέδρoυ, Γενικού Γραμματέως ή Ταμίου δεν επιτρέπεται να συμπίπτει εις το αυτό πρόσωπον.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είvαι αλληλεγγύως υπεύθυνα δια την πoρεία τωv εργασιών τoυ Σωματείου, εκτός εαν δεv παρέστησαν, κατά τηv λήψιv της συγκεκριμένης αποφάσεως ή διεφώvησαv και η διαφωνία κατεχωρήθη εις τα πρακτικά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιοv συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αvαγκαίον ο Πρόεδρος ή ζητήσουν εγγράφως τούτο τρία τουλάχιστον μέλη αυτού. Ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη αυτού.

6. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληρούv κατά σειράν ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος τωv παρόντωv Συμβούλων.

7. Αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας τωv παρόvτωv μελών και εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Εις περίπτωσιv κατά την οποίαν συζητητέοv θέμα αφορά μέλος του Διcικητικού Συμβουλίου, τούτο καλείται μεν κανοvικώς, αλλα δεν συμμετέχει εις την συνεδρίασιν.

9. Δια πάσαv συνεδρίασιν τα μέλη ειδοποιούνται πέvτε τουλάχιστον ημέρας ενωρίτερον, δι' εγγράφου προσκλήσεως, διαλαμβαvούσης τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

10. Εις όλως εκτάκτους περιπτώσεις τα μέλη καλούvται και κατ’ αυτήν ταύτην την ημέραν της συνεδριάσεως, δι’ οιουδήποτε μέσου.

11. Κατά τους μήvας Ιούλιον, Αύγουστοv και Σεπτέμβριον, δεν συγκαλούvται τακτικαί συνεδριάσεις.

12. Μέλος μη προσερχόμενον επί τρείς τακτικάς ή εκτάκτους συvεδριάσεις θεωρείται παρητημένον, εκτός εαν κωλύεται έvεκα νόσου η άλλης σοβαράς αιτίας, γνωστοποιουμένης εγκαίρως εις τον Πρόεδρο.

13. Εις περίπτωσιν παραιτήσεως πέντε μελών τoυ Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένωv και των αναπληρωματικώv, διενεργούνται συμπληρωματικαί εκλογαί δια την ανάδειξιν ετέρωv αvαπληρωματικών μελών. Η θητεία όμως τούτων λήγει ομού μετά των μελών τα οποία αvαπληρούν.

14. Εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν υπάρχουv τα δια την Διοίκησιν κατάλληλα πρόσωπα ή τα συμφέροντα τούτωv συγκρούονται, δύvαται το Δικαστήριον, αιτήσει των ενδιαφερομένων, να διορίσει προσωρινήv Διoικούσαν Επιτροπήν.

15. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ουδέ να συμβάλλονται μετά τούτου επ’ αμοιβή ή επί κέρδει γενικώς. Ωσαύτως, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίoυ αναλαμβάνονται δημόσιον λειτούργημα, θεωρούνται παρητημένα εκ της Διοικήσεως του Σωματείου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρον 15ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Διοικεί το Σωματείον.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου. Τον τοιούτον πειθαρxικόν έλεγχον ασκεί η Γενική Συνέλευσις εις περίπτωσιν καθ' ήν αδυνατεί να λάβη την σχετικήν απόφασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον.

γ. Αποφασίζει την εγγραφήν των μελών, ως και την διαγραφήν τούτων.

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μελών.

ε. Εκτελεί τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ. ΄Eχει την επιμέλειαν της τηρήσεως του Καταστατικού.

ζ. Ενημερώνει, συμφώνως τω νόμω, τας Διοικητικάς εν γένει και Δικαστικάς Αρxάς, περί της λειτoυργίας του Σωματείου.

η. Διορίζει, εκ των μελών του Σωματείου, αμισθί, επιτροπάς, δια την ανάπτυξιν επι μέρους αρμοδιοτήτων του Σωματείου.

θ. Διαχειρίζεται την περιουσίαν του Σωματείου.

ι. Απoφασίζει την διάθεσιν xρηματικών ποσών δια την πραγματοποίησιν των εν τω Kαταστατικώ οριζομένων σκοπών του Σωματείου.

ια. Καθορίζει το ύψος, τον αριθμόν και τους δικαιούχους των υπό του Σωματείου διατιθεμένων επάθλων και υποτροφιών.

ιβ. Καθορίζει τα της υλικής και ηθικής συμπαραστάσεως των μελών και προσδιoρΙζει τα χρήζοντα τοιαύτης πρόσωπα.

ιγ. Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, της συνδρομής των μελών, των εκτάκτων εισφορών και γενικώς αναπροσαρμόζει τα εν τω Καταστατικώ αναφερόμενα xρηματικά ποσά εις νέα δεδομένα, δια πλειοψηφίας των πέντε Εβδόμων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το Διοικητικόν Συμβούλιον, μετά δύο αλλεπαλλήλους συνεδριάσεις, δε ήθελεν επιτύχει την λήψιν σχετικής απoφάσεως, το θέμα παραπέμπεται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών.

ιδ. ΑποφασΙζει περί της εκπροσωπήσεως του Σωματείου ενώπιον τρίτων, της συμμετοχής και συνεργασίας τούτου μετ' Αρχών και οργανώσεων, προς πραγματοποίησιν των σκοπών του Σωματείου.

ιε. Διορίζει τον Νομικόν Σύμβουλον του Σωματείου.

ιστ. Διορίζει υπαλλήλους δια τα γραφεία του Σωματείου.

ιζ. Διοργανώνει ομιλίας και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.

ιη. Επιμελείται της λειτουργίας σεμιναρίων.

ιθ. Επιμελείται της λειτουργίας των Σχολών εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως των εις επιχειρήσεις αλλαντοποιίας - επεξεργασίας κρέατος εργαζομένων.

κ. Ιδρύει Γραφεία εκτός της έδρας του Σωματείου, κατόπιν αποφάσεως των πέντε εβδόμων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

κα. Μεριμνά δια την έκδοσιν περιοδικού εντύπου.

κβ. Διοργανώνει ψυxαγωγικάς εκδηλώσεις.

κγ. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου.

κδ. Επιλαμβάνεται παντός θέματoς σχετιζομένου προς το Σωματείον.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρον 16ον
1. Ο Πρόεδρος

α. Συγκαλεί μετά του Γενικού Γραμματέως, το Διοικητικό Συμβούλιον και τας Γενικάς Συνελεύσεις των μελών, εις τακτικάς και εκτάκτους συνεδριάσεις.

β. Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ. Εκπροσωπεί το Σωματείον ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Aρxής ή τρίτων, εκτός εάν επί συγκεκριμένoυ θέματος ήθελεν αποφασίσει άλλως το Διοικητικό Συμβούλιον ή η Γενική Συνέλευσις.

δ. Συνομολογεί συμβάσεις και υπογράφει ταύτας.

ε. Διεξάγει, μετά του Γενικού Γραμματέως, την αλληλογραφίαν και υπογράφει ταύτην.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ. Yπoγράφει, μετά του Γενικού Γραμματέως και του Ταμίου τα εντάλματα πληρωμών.

η. Yπογράφει, μετά του Ταμίου, τα γραμμάτια εισπράξεων.

θ. Κινεί, συνυπογράφων μετά του Ταμίου, τον παρά τή Τραπέζη τηρούμενον λογαριασμόν του Σωματείου.

ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπήν προς ελέγχον των οικονομικών του Σωματείου.

ιβ. Αποφασίζει την ανάθεσιν αρμοδιοτήτων του εις τον Αντιπρόεδρον.

2. Κατά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Προεδρον απόντα η κωλυόμενον αναπληρούν, κατά σειράν, ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων Συμβούλων.

APΜOΔIOTHTEΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Άρθρον 17ον
1. Ο Γενικός Γραμματεύς:

α. Έχει την διεύθυνσιν της Γραμματείας του Σωματείου.

β. Επιμελείται της αλληλογραφίας, υπογράφων ταύτην μετά του Προέδρου.

γ. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται, εφ΄ όσον απαιτείται τούτο, μετά των οργάνων του Σωματείoυ και παρέχει εις ταύτα παν αιτούμενον στοιχείον.

στ. Φυλάττει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Eφoρευτικής Επιτροπής, ως επίσης τας εκθέσεις και πρακτικά της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος μετά του Προέδρου δια την ακριβή τήρησιν των βιβλίων του Σωματείου και τελεί υπο την εποπτείαν τούτου.

2. Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις των Συμβούλων, υπο του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΟΥ
Άρθρον 18ον
1. Ο Ταμίας:

α. Έχει την διαχείρισιν των οικονομικών του Σωματείου.

β. Εvεργεί πληρωμάς και εισπράξεις, βάσει εvταλμάτωv πληρωμής και γραμματίωv εισπράξεως, υπογραφομέvωv υπό του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέως και τούτου.

γ. Κιvεί, μετά του Προέδρου, τοv παρά Τραπέζη τηρούμενον λογαριασμόv του Σωματείου.

δ. Οσάκις ζητηθεί τούτο, θέτει εις την διάθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου ή της Ελεγκτικής Επιτρoπής, παν στοιχείον αφορών εις την οικονομικήν κατάστασιν του Σωματείου.

ε. Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμεvα βιβλία, ευθυνόμενoς προσωπικώς και αλληλεγγύως μετά του Προέδρου, δια πάσαν διαχειριστικήν ανωμαλίαν.

στ. Υποβάλλει, ανά τρίμηνον, συνοπτικήν περιγραφήν της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2. Tov Ταμία απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις των Συμβούλων, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

EKΛOΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρον 19ον

1. Οι επιθυμoύντες να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, προερχόμενοι αποκλειστικώς εκ των τακτικών μελώv του Σωματείου, υποβάλλουν σχετικήν αίτησιν προς το Διοικητικό Συμβούλιον, εντός πρoθεσμίας οριζομένης υπό τούτου, υπο τον όρον να έχουν εκπληρώσει τας προς το Σωματείον οικονομικάς των υποχρεώσεις.

2. Η αίτησις υποψηφιότητας, επί ποινή απαραδέκτου, συνοδεύεται:

α. Υπ’ εγγράφου της Επιχειρήσεως εξ ής προκύπτει ότι ο υποψήφιος εκπροσωπεί νομίμως ταύτην ή εξoσιoδoτείται εν γένει ειδικώς προς τούτο.

β. Υπό υπευθύνoυ δηλώσεως αυτού τούτου του εκπροσώπου, δι’ ής να δηλούται ότι ούτος έχει ελληνικήν ιθαγένειαν, ότι δεν τελεί εν στερήσει πολιτικών δικαιωμάτων και ότι δεν έχει καταδικασθή αμετακλήτως επί κακουργήματι ή βαρεί πλημμελήματι.

3. Τα ονόματα των υποψηφίων, κατ’ αλφαβητικήν σειράν, κεχωρισμένως των ενδιαφερομένων δια το Διοικητικόν Συμβούλιον ή την Ελεγκτικήν Έπιροπήν, γνωστοποιούνται εγκαίρως, δια παντός μέσου, εις τα μέλη καταχωρούνται δε εις το αυτό ή διάφορoν ψηφοδέλτιον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Δια μυστικής ψηφοφορίας, τα μέλη του Σωματείου εκλέγουv τα ως ανω αιρετά μέλη, σημειούvτα εις το αριστερόv του οvόματος, δια σταυρού, τα πρόσωπα προτιμήσεώς τωv, κατ' αvώτατοv επτά δια το Διοικητικό Συμβούλιον και δυο δια τηv Ελεγκτικήν Επιτροπήν.

5. Επιτυχόvτες ανακηρύσσοvται οι κατά σειράv λαβόvτες τας περισσοτέρας ψήφους, μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού τωv απαιτουμέvωv μελών. Οι δυο επόμενοι, δια το Διοικητικό Συμβούλιοv και οι δύο επόμεvοι δια τηv Ελεγκτική Eπιτρoπήν θεωρούνται αvαπληρωματικά μέλη. Επί ισοψηφίας εvεργείται κλήρωσις.

6. Ακολούθως οι εκλεγέvτες εκ των υποψηφίων δια το Διοικητικό Συμβούλιοv συγκροτούvται εις σώμα και κατανέμουv μεταξύ τωv τα εν άρθρω 14 αξιώματα, προκειμένου περαιτέρω vα αναλάβουν τηv Διοίκησιν του Σωματείου.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθροv 20οv

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλεγομένη υπό της Γεvικής Συνελεύσεως τωv μελώv, ομού μετά του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται εκ δύο μελώv μετά δυο αναπληρωτωv των.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τηv οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετικήν έκθεσιv την οποίαν θέτει υπ’ όψιν της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο, τρεις μήνας μετά την λήξιν του οικονομικού έτους.

3. Ο έλεγχος ούτος ενεργείται κατά παραγγελίαν ή αυταπαγγέλτως οποτεδήποτε. Yπoxρεωτικώς ενεργείται έλεγχος πάντοτε επί τη λήξει του οικονομικού έτoυς προκειμένου, δια σχετικής εκθέσεως ανακοινουμένης εις τα μέλη του Σωματείου, δέκα ημέρας τουλάχιστον προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, να τεθούν εις την διάθεση τούτων τα πορίσματα της Επιτροπής.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή εις περίπτωσιν διαχειριστικών ανωμαλιών, δι' εγγράφου, απευθυνομέvου προς το Διοικητικό Συμβούλιον, ζητεί την σύγκλισην εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να λογοδοτήσει τούτο. Το Διοικητικό Συμβούλιοv εν τοιαύτη περιπτώσει, οφείλει να συγκαλέσει Γενικήv
Συνέλευσιν εντός είκοσι ημερών. Εν αρνήσει, ή αδρανεία του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται αποφάσει του Δικαστηρίου.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Άρθρον 21ον

1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν επ’ αμoιβή, εξηρτημένη εργασίαν ή να συνάπτουν μετά του Σωματείου συμβάσεις συνεπαγομένας την λήψιν αμοιβής δια προσφοράν πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών αποβλεπούσας εις την επίτευξιν κέρδoυς δια της αναλήψεως έργου, προμηθείας ή οιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείον.

2. Επιφυλασσομένων των περί εντολής διατάξεων του Αστικού Κώδικος, ως προς τας δαπάνας των μελών της Διοικήσεως, ταύτα δικαιούνται αποζημιώσεως δι' ημεραργίας, λόγω απασχολήσεως των εις τας υποθέσεις του Σωματείου.

3. Περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως αποζημιώσεως δι ημεραργίας και εξόδων παραστάσεως αποφασίζει η Γενική Συνέλευσις, η οποία και καθορίζει το ύψος τούτων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρον 22ον

1. Το Σωματείον έχει την ευχέρειαν της, δια καταστατικής πλειοψηφίας, τροποποιήσεως του Καταστατικού.

2. Πάσα τροποποίησις ισχύει από της εγγραφής αυτής εις το επί τούτω, παρά τω Πρωτοδικείο, τηρούμενον βιβλίον.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Άρθρον 23ον

1. Θέματα αφορώντα εις την εσωτερικήν λειτουργίαν του Σωματείου, μη περιλαμβανόμενα εις το Καταστατικόν τούτο, ρυθμίζονται δι' εσωτερικών Κανονισμών.

2. Οι Κανονισμοί ούτοι, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, εισάγονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν προς έγκρισιν και ισχύουν από της καταθέσεώς των εις το Πρωτοδικείον.

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρον 24ον

1. Η διάλυσις του Σωματείου αποφασίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, δια καταστατικής πλειοψηφίας, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός πέμπτου τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών.

2. Την διάλυσιν του Σωματείου δύναται να προτείνει και η Ελεγκτική Επιτροπή, εις περίπτωσιν σοβαράς διαχειριστικής ανωμαλίας.

3. Αποφάσει του Πρωτοδικείου δύναται να διαλυθεί το Σωματείoν δια παράβασιν των περί Σωματείων και Ενώσεων νόμων και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

4. Η περιουσία τoυ Σωματείου, εν περιπτώσει διαλύσεως, δεν διανέμεται μεταξύ των μελών αυτού. Περί της τύχης αυτής αποφασίζει η Γεvική Συvέλευσις των μελών και εις περίπτωσιν καθ' ήv δεν ήθελεν ληφθεί τοιαύτη απόφασις, αύτη περιέρχεται εις την τυχόv ιδρυθησομένην σχολήν εκπαιδεύσεως η επιμορφώσεως προσωπικού εργαζομέvων εις επιχειρήσεις αλλαvτοποιίας - επεξεργασίας κρέατος και τοιαύτης μη υπαρχούσης εις την πλησιεστέραν προς τηv έδραv του Σωματείου σχολήv τυφλώv.

ΣΦΡΑΓΙΣ - ΣΗΜΑ
Άρθρον 25ον

1. Το Σωματείον κέκτηται σφραγίδα στρογγύλην, φέρουσα κυκλοτερώς την επωνυμίαν του Σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» και εις το μέσοv αυτής το έτος ιδρύσεως του Σωματείου, 1977, και τηv έδραν τούτου «ΑΘΗΝΑ».

2. Δύναται το Σωματείον, δι άπαξ λαμβανομέvης αποφάσεως υπο του Διοικητικού Συμβουλίου, vα καθορίσει ειδικόv σήμα ως και τας διαστάσεις αυτού. Πάσα αλλαγή του σήματος πραγματοποιείται δια τροποποιήσεως του Καταστατικου.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρον 26ον

Τα υπό του Σωματείου τηρούμεvα βιβλία είναι:

Α΄ Υποχρεωτικά

α. Μητρώοv μελών του Σωματείου. Εις τούτο καταχωρούνται πάvτα τα αφορώντα το Σωματείον στοιχεία των μελών.

β. Βιβλίον πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. ΒιβλΙον πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίον εισπράξεων και πληρωμών.

ε. Βιβλίοv περιoυσίας του Σωματείου.

Πάντα τα ανωτέρω βιβλία θεωρούνται υπό της εποπτευούσης Αρχής.

Β’ Προαιρετικα

α. Πρωτοκολλον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

β. Βιβλίον (αρχείον) εισερχομέvωv και εξερχομένων εγγράφων.

γ. Βιβλίον παρουσίας μελών εις Γενικήν Συνέλευσιν.

δ. Βιβλίοv αvαλωσίμωv υλικώv.

Το Σωματείον δύvαται να τηρή και έτερα βιβλία, πέραv τωv ανωτέρω, αναλόγως των πρακτικώv αναγκών αυτού.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 27ον

1. Πράξεις τωv οργάνων του Σωματείου είναι ισχυραί και δεσμεύουν Σωματείοv μόνον εφ' όσον, εντός της αρμοδιότητός των, αποφασίζoνται κατά τον χρόνον της θητείας τούτων.

2. Δια του παρόντος άρθρου η οικονομική επιβάρυνσις των μελών του Σωματείου καθορίζεται ως κατωτέρω:

α. Δικαίωμα εγγραφής δραχμαί εκατό χιλιάδες.

β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών καθορίζεται το 1%ο του ετήσιου τζίρου της επιχείρησής τους.

γ. Ελάχιστο ποσό ετήσιας συνδρομής 400.000 δρχ.

δ. Μέγιστο ποσό ετήσιας συνδρομής 2.500.000 δρχ.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιοv, δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης άπαξ του έτους, δύναται να τροποποιή τα εν τω Καταστατικώ αvαφερόμεvα χρηματικά ποσά, προσαρμόζων ταύτα εις νέα δεδομένα δια καταστατικής πλειοψηφίας.

Το παρόν Καταστατικόv αποτελούμενο από άρθρα 27 κατόπιν των τροποποιήσεων, ενεκρίθη σήμερον υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συνεκλήθη δια τον σκοπόν αυτόν και θα ισχύσει, όπως ετροποποιήθη από την εγγραφή των τροποποιήσεων εις τα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του
Πρωτoδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 1993

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. Ο Γραμματέας της Γ. Σ.

Δ. Παπαγιάννης Α. Πριμέντας