Ο Σύνδεσμος

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος - ΣΕΒΕΚ

Η ιστορία του ΣΕΒΕΚ αρχίζει το έτος 1977 όταν με τον τίτλο ‘‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ’’ εκπροσωπούσε συλλογικά τις επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος.

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση του έτους 1993, τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό και η επωνυμία του Συνδέσμου άλλαξε σε ‘‘ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ’’ με το διακριτικό τίτλο Σ.Ε.Β.Ε.Κ. όπως μέχρι σήμερα παραμένει.

Για τις διεθνείς παραστάσεις η επωνυμία του στα Αγγλικά είναι ‘‘ASSOCIATION OF GREEK MEAT PROCESSING INDUSTRIES’’ – S.E.V.E.K.

Ο ΣΕΒΕΚ αποτελεί τον κλαδικό Σύνδεσμο των αδειοδοτημένων και αναγνωρισμένων επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή αλλαντικών και προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας με οποιαδήποτε νομική μορφή και μέγεθος.

Σκοποί

Το πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΒΕΚ περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με στόχο:

  • Την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, την τεχνική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής των προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς τα τρόφιμα αυτά.
  • Την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης, τόσο μεταξύ των μελών του, όσο και με τον εμπορικό κόσμο και τις Αρχές.

Η υλοποίηση των στόχων του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο και πρόσφoρο μέσο, και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση των Μελών.

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τις επιστημονικές και διοικητικές υπηρεσίες του Συνδέσμου, οι οποίες μελετούν σε βάθος και αναλύουν τα προβλήματα, διατυπώνουν και τεκμηριώνουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά, και στη συνέχεια συνεργάζονται για την υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.