Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της 1/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (1η Πρόσκληση Ωφελουμένων)

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.) ανακοινώνει:

  1. τον Πίνακα Επιλέξιμων αιτήσεων
  2. τον πίνακα Απορριφθέντων αιτήσεων και
  3. τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης ανά περιφέρεια, της Πρόσκλησης 1/2019 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5002525.

Συνημμένα αναρτώνται:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανά Περιφέρεια: