Ανάρτηση Οριστικών αποτελεσμάτων της 1/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (1η Πρόσκληση Ωφελουμένων)

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.) ανακοινώνει:

Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης ανά Υποέργο, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, της Πρόσκλησης 1/2019 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5002525.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Ελλάδα Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία (Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 2: 724 άτομα)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Ελλάδα Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία (Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 3: 214 άτομα)

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αττική (Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 4: 183 άτομα)

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Στερεά Ελλάδα (Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 5: 46 άτομα)

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Νότιο Αιγαίο (Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 6: 33 άτομα)